Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Damga Vergisi Tutarları

2022 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                    

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2.   Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                                                   

                                (Binde 1,89)

3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

                                (Binde 1,89)

6.   Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

                                (Binde 1,89)

7.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)

8.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

(Binde 0)(1)

9.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016)  Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

10.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

______________________

(1) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

                                (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

 

 

(Binde 0)(1)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

 

______________

(1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır. 

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.   Tahkimnameler                                                                      

(132,30 TL)

2.   Sulhnameler                                                                            

(132,30 TL)

3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 (744,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

 

(132,30 TL)

 

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

 

 

 

 

 

 

 

                                (Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

 

(45,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

 

(26,80 TL)

ac) İyda senedi                                                                         

 

(4,20 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                    

 

(1,00 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(26,80 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

 

(45,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

ba) Bilançolar                                                                       

 

(102,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(48,70 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

 

(48,70 TL)

c) Barnameler                                                                               

 

(4,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

                                  (19,80 TL) 

e) Ordinolar                                                                                  

(1,00 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

 

(19,80 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

 

 

                                (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                          

 

 

 

 

                                          

                                (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

                                (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)   Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için     

 

 

(1,00 TL)

b)   Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(132,30 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(176,70 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(87,30 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(87,30 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                                                    

                                   (87,30 TL)

c)   Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(176,70 TL)

d)   Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

                                   (64,80 TL)

e)   Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                       

(64,80 TL)

f)    (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

 

                                 (103,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

 

                                     (1,00 TL)

 

2021 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                    

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2.   Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                                                    

                                 (Binde 1,89)

3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

                                 (Binde 1,89)

6.   Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

                                 (Binde 1,89)

7.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)

8.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

(Binde 0)(1)

9.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016)  Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

10.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

(1) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

                                  (Binde 9,48)

ç) Paket Tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

 

 

(Binde 0)(1)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

 

(1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.   Tahkimnameler                                                                      

(97,20 TL)

2.   Sulhnameler                                                                            

(97,20 TL)

3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 (546,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

 

(97,20 TL)

 

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

 

(33,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

 

(19,70 TL)

ac) İyda senedi                                                                         

 

(3,10 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                    

 

(0,80 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(19,70 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

 

(33,40 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

ba) Bilançolar                                                                       

 

(74,90 TL)

bb) Gelir tabloları

(35,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

 

(35,80 TL)

c) Barnameler                                                                               

 

(3,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

                                         (14.60 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

 

(14,60 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

 

 

                                 (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                          

 

 

 

 

                                          

                                 (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

                                 (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)   Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için     

 

 

(0,80 TL)

b)   Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(97,20 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(129,80 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(64,10 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(64,10 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                                                    

                                    (64,10 TL)

c)   Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(129,80 TL)

d)   Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

                                    (47,60 TL)

e)   Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                       

(47,60 TL)

f)    (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

 

                                    (76,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

 

                                      (0,80 TL)

 

2020 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

  

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                    

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                                                   

                                (Binde 1,89)

3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

                                (Binde 1,89)

6.   Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

                                (Binde 1,89)

7.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)

8.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

(Binde 0)(1)

9.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016)  Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

10.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

 

                                   (Binde 0)(1)

______________________

(1) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

                                 (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

1.      (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

 

                                  (Binde 0)(1)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

 

 

(Binde 0)(1)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

                                  (Binde 0)(1)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

                                  (Binde 0)(1)

 

______________

(1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.   Tahkimnameler                                                                      

(89,10 TL)

2.   Sulhnameler                                                                            

(89,10 TL)

3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 (500,80 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

 

(89,10 TL)

 

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

 

(30,70 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

 

(18,10 TL)

ac) İyda senedi                                                                         

 

(2,90 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                    

 

(0,80 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(18,10 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

 

(30,70 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

ba) Bilançolar                                                                       

 

(68,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(32,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

 

(32,90 TL)

c) Barnameler                                                                               

 

(2,90 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

                                         (13,40 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,80 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

 

(13,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

 

 

                                 (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                          

 

 

 

 

                                          

                                 (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

                                 (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)   Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için     

 

 

(0,80 TL)

b)   Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(89,10 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(119,00 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(58,80 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(58,80 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                                                    

                                    (58,80 TL)

c)   Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(119,00 TL)

d)   Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

                                    (43,70 TL)

e)   Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                       

(43,70 TL)

f)    (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

 

                                    (69,70 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

 

                                      (0,80 TL)

 

2019 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                    

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2.   Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                                                   

                                 (Binde 1,89)

3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

                                 (Binde 1,89)

6.   Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

                                 (Binde 1,89)

7.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)

8.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

(Binde 0)(1)

9.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016)  Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

10.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

______________________

(1) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

                                  (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11.(Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

 

                                    (Binde 0)(1)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

 

 

(Binde 0)(1)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

                                    (Binde 0)(1)

 

______________

(1) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.   Tahkimnameler                                                                      

(72,70 TL)

2.   Sulhnameler                                                                            

(72,70 TL)

3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 (408,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

 

(72,70 TL)

 

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

 

 

 

 

 

 

 

                                 (Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

 

(25,10 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

 

(14,80 TL)

ac) İyda senedi                                                                         

 

(2,40 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                    

 

(0,70 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(14,80 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

 

(25,10 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

ba) Bilançolar                                                                       

 

(56,10 TL)

bb) Gelir tabloları

(26,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

 

(26,90 TL)

c) Barnameler                                                                               

 

(2,40 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

                                         (11,00 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,70 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

 

(11,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

 

 

                                 (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                          

 

 

 

 

                                          

                                 (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

                                 (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)   Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için     

 

 

(0,70 TL)

b)   Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(72,70 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(97,10 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(48,00 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(48,00 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                                                    

                                    (48,00 TL)

c)   Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(97,10 TL)

d)   Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

                                    (35,70 TL)

e)   Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                       

(35,70 TL)

f)    (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

 

                                    (56,90 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

 

                                      (0,70 TL)

 

 2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

                                                                                                                    

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2.   Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                                                    

                                 (Binde 1,89)

3.   Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4.   Tahkimnameler ve sulhnameler                                              

(Binde 9,48)

5.   Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

                                 (Binde 1,89)

6.   Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

                                 (Binde 1,89)

7.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)   

 

 

 

 

 

(Binde 9,48)

8.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri 

 

(Binde 0)(1)

9.   (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016)  Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

10.    (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

 

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

 

                                   (Binde 0)(1)

______________________

(1) 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 1 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

                                 (Binde 9,48)

ç) Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11.        (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

(Binde 9,48)

14. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

 

                                  (Binde 0)(2)

15. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

 

 

 

(Binde 0)(2)

16. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

                                  (Binde 0)(2)

17. (Ek:6824/5. md.-Yürürlük: 8/3/2017) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri

                                  (Binde 0)(2

 

______________

(2) 15/3/2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13/3/2017 tarihli ve 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 2 nci  maddesiyle, bu bentlerde yer alan kâğıtlar için uygulanan “binde 9,48” oranının “0” (sıfır) olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır.

 

  

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1.   Tahkimnameler                                                                       

(58,80 TL)

2.   Sulhnameler                                                                            

(58,80 TL)

3.   Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) 

 (330,30 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla  hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                     

(Binde 9,48)

 

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                             

 

(58,80 TL)

 

2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet ya da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

 

 

 

 

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

 

(20,30 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

 

(12,00 TL)

ac) İyda senedi                                                                         

 

(2,00 TL)

ad) Taşıma senedi                                                                    

 

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                          

(12,00 TL)

 

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

 

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                        

 

(20,30 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

 

ba) Bilançolar                                                                        

 

(45,40 TL)

bb) Gelir tabloları

(21,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri                                                     

 

(21,80 TL)

c) Barnameler                                                                                

 

(2,00 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları                                                   

                                      (8,90 TL)

e) Ordinolar                                                                                  

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları                      

 

(8,90 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

 

 

                                 (Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar                          

 

 

 

 

                                          

                                 (Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler                                                                  

                                 (Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar                                           

 

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a)   Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için     

 

(0,,60 TL)

b)   Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(58,80 TL)

bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri                                   

(78,50 TL)

bc)  Katma değer vergisi beyannameleri                              

(38,80 TL)

bd) Muhtasar beyannameler                                                  

(38,80 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)                                                    

                                    (38,80 TL)

c)   Gümrük idarelerine verilen beyannameler                           

(78,50 TL)

d)   Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler          

(28,90 TL)

e)   Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri                                                                        

(28,90 TL)

f)    (Değişik:6728/28. md.-Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

 

 

                                    (46,00 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

 

                                      (0,60 TL)

 

 

 

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

7.(Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin,irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden)

(Binde 9,48)

8. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri

(Binde 9,48)

9. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) Resmi dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler

(Binde 9,48)

10. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen:

   

a) Taksitle satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri

(Binde 9,48)

ç)     Paket tur sözleşmeleri

(Binde 9,48)

d) Abonelik sözleşmeleri

(Binde 9,48)

e) Mesafeli satış sözleşmeleri

(Binde 9,48)

11. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

   (Binde 9,48)

12. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) 14/3/2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri

   (Binde 9,48)

b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri

   (Binde 9,48)

13. (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:

 

a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

   (Binde 9,48)

b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler

   (Binde 9,48)

B.Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(51,40 TL)

2. Sulhnameler

(51,40 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri

kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(288,60 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(51,40 TL)

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikayet ya da Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi halinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.)

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(17,80 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(10,50 TL)

ac) İyda senedi

(1,80 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(10,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(17,80 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(39,70 TL)

bb) Gelir tabloları

(19,10 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(19,10 TL)

c) Barnameler

(1,80 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,80 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,80 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından

resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler

adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

 ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri

her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar

(avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların

nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak

cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine

tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar

için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her

gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri: (Ek:6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) ((f) bendi dahil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(51,40 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(68,60 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(33,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(33.90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(68,60 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(25,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(25,30 TL)

f) (Değişik: 6728/28. md.- Yürürlük: 9/8/2016) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

 

(40,20 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu

ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve

tercümeleri.

(0,60 TL)

 

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(47,80 TL)

2. Sulhnameler

(47,80 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri

kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(268,50 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(47,80 TL)

2. İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmidaire ve kamu

tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(16,60 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(9,80 TL)

ac) İyda senedi

(1,70 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(9,80 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(16,60 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(36,90 TL)

bb) Gelir tabloları

(17,80 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(17,80 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,30 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,30 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından

resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler

adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

 ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri

her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar

(Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların

nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak

cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine

tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar

için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her

gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(47,80 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(63,80 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(31,50 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(31,50 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(31,50 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(63,80 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(23,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(23,50 TL)

f) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

 

(37,40 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu

ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve

tercümeleri.

(0,60 TL)

 

2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu

uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(45,30 TL)

2. Sulhnameler

(45,30 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri

kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(254,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak

2. Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(45,30 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmidaire ve kamu

tüzel kişiliğini

haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(15,80 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(9,30 TL)

ac) İyda senedi

(1,70 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(9,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(15,80 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(35,00 TL)

bb) Gelir tabloları

(16,90 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(16,90 TL)

c) Barnameler

(1,70 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(7,00 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(7,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin

ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından

resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra

senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler

adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

 ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri

her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar

(Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların

nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak

cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine

tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar

için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi

için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her

gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(45,30 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(60,50 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(29,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(29,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(29,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(60,50 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(22,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(22,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik ortamda birlikte verilen

muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar

beyanname için

 

(35,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu

ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve

tercümeleri.

(0,60 TL)

 

2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(41,20 TL)

2. Sulhnameler

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(41,20 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

 

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(14,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(8,50 TL)

ac) İyda senedi

(1,60 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(8,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(14,40 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(31,80 TL)

bb) Gelir tabloları

(15,40 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(15,40 TL)

c) Barnameler

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(41,20 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(55,00 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(27,20 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(27,20 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannameleri hariç)

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri

(20,30 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/02/2009)Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta

prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)

 

2013 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

   (Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

    kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş 

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler                                

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler                                                                       

(39,65 TL)

2. Sulhnameler                                                                            

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri                     

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                         

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                               

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008)

     İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

     kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                         

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

    ac) İyda senedi

(1,55 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

 

(13,95 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar 

     (30,60 TL)

    bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu            

ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar                     

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden 

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler                                                                    

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar                                              

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen                

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                             

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(39,65 TL)

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(53,00 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(26,25 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(26,25 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

          beyannameleri hariç)

 

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri                                                                       

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta         

 prim bildirgesinden  sadece muhtasar beyanname için              

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere       

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                   

(0,65 TL)

 

2012 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

2012 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8.25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üze­rinden)

(Binde 1.65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8.25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8.25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1.65)

6. (Değişik: 04.06.2008 – 5766/10 md.) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1.65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(34, 50 TL)

2. Sulhnameler

(34, 50 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikle­ri kon­tenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(193, 40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili olmayarak Danış­tay’dan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8.25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(34, 50 TL)

2. (Değişik: 04.06.2008 – 5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4.95)

III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar

 

1. Ticarî ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(12, 15 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(7, 20 TL)

ac) İyda senedi

(1, 35 TL)

ad) Taşıma senedi

(0, 60 TL)

b) Konşimentolar

(7, 20 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8.25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8.25)

2. Ticarî belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(12, 15TL)

b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme he­sabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(26, 25 TL)

bb) Gelir tabloları

 (12, 95 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

 (12, 95 TL)

c) Barnameler

(1, 35 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(5, 40 TL)

e) Ordinolar

(0, 60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(5, 40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere ve­ri­len ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra se­netleri ile bu ödemelerin resmî dai­reler nam ve hesa­bına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nak­le­dil­mesini veya emir ve havale­lerine tediyesini temin eden kâğıtlar

(Binde 8.25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla o­lursa olsun hizmet kar­şılığı alınan paralar (Ek ibare: 04.06.2008 – 5766/10 md.) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden öden­me­ye­rek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve hava­lelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâ­ğıtlar

(Binde 6.6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6.6)

d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzen­le­nen makbuzlar

(Binde 6.6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbi­dir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrük­len­mesi için pos­ta­nelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0, 60 YTL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(34, 50 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(46, 10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(22, 85 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(22, 85 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(22, 85 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(46, 10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(17, 00 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(17, 00 TL)

f) (Ek.5838 S.K.-Yürürlük 28.2.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyan­name için

(27, 10 TL)

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1, 00 Yeni Türk Lirasından fazla mak­tu ve nis­pî ver­giye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercü­me­leri

(0, 60 TL)

 

2011 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler(Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,65)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(30,00 TL)

2. Sulhnameler

(30,00 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(168,20 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(30,00 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(10,60 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(6,30 TL)

ac) İyda senedi

(1,20 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(6,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(10,60 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(23,20 TL)

bb) Gelir tabloları

(11,30 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(11,30 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,70 TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,70 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,55 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(30,00 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(40,10 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(19,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(19,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(19,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(40,10 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(14,80 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(14,80 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(23,60 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,55 TL)

 

 

2010 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

 

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 8,25)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre

kira bedeli üzerinden)

 

(Binde 1,65)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 8,25)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 8,25)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

    kağıda taalluk edenler dahil)

 

(Binde 1,65) 

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)

     Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

     ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

 

 

(Binde 1,65)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(27,90 TL)

2. Sulhnameler

(27,90 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

   aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

  (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

 

(156,20 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

    olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla

    hakem kararları:

 

 a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 8,25)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(27,90 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 

(Binde 4,95)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

    aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9,90 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)

(5,90 TL)

    ac) İyda senedi

(1,20 TL)

    ad) Taşıma senedi

(0,55 TL)

b) Konşimentolar

(5,90 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 8,25)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 8,25)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9,90 TL)

b) Resmi  dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

    ba) Bilançolar

(21,55 TL) 

    bb) Gelir tabloları

(10,55 TL)

    bc) İşletme hesabı özetleri

(10,55 TL)

c) Barnameler

(1,20 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,40 TL)

e) Ordinolar

(0,55 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

 

 

(Binde 8,25)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak

ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

 

 

 

 

 

 

 

(Binde 6,6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyetteki senetler

 

(Binde 6,6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralar için düzenlenen makbuzlar

 

(Binde 6,6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen

liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için                                 

 

(0,55 TL)

 

b) Vergi beyannameleri:

 

    ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(27,90 TL) 

    bb)  Kurumlar vergisi beyannameleri

(37,25 TL)

    bc)  Katma değer vergisi beyannameleri

(18,55 TL)

    bd) Muhtasar beyannameler

(18,55 TL)

    be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(18,55 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(37,25 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(13,75 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

prim bildirgeleri

 

(13,75 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik

ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta

prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için 

 

(22,00 TL)

 

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından             

fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.                                        

 

(0,55 TL)

 

 

2009 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler(Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,5)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(25,40 TL)

2. Sulhnameler

(25,40 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(142,00 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(25,40 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

 

1. Ticari ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9,00 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,40 TL)

ac) İyda senedi

(1,10 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 TL)

b) Konşimentolar

(5,40 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9,00 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(19,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(9,60 TL)

c) Barnameler

(1,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4,00 TL)

e) Ordinolar

(0,50 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4,00 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 TL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(25,40 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(16,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(33,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(12,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(12,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri

(0,50 TL)

 

2008 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kâğıtlar

 

A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:

 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri

(Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler

(Belli parayı ihtiva eden bir kâğıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,5)

6. (Değişik: 04.06.2008 – 5766/10 md.) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kâğıtlar:

 

1. Tahkimnameler

(22,70 YTL)

2. Sulhnameler

(22,70 YTL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzen­ledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenler da­hil)

(126,80 YTL)

II. Kararlar ve mazbatalar

 

1. Meclislerden, resmî heyetlerden ve idarî davalarla ilgili ol­mayarak Danıştay’dan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları:

 

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(22,70 YTL)

2. (Değişik: 04.06.2008 – 5766/10 md.) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,5)

III. Ticarî işlemlerde kullanılan kâğıtlar

 

1. Ticarî ve mütedavil senetler:

 

a) Emtia senetleri:

 

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(8,10 YTL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(4,90 YTL)

ac) İyda senedi

(1,00 YTL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 YTL)

b) Konşimentolar

(4,90 YTL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticarî belgeler:

 

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(8,10 YTL)

b) Resmî dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme he­sabı özetleri:

 

ba) Bilançolar

(17,50 YTL)

bb) Gelir tabloları

(8,60 YTL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(8,60 YTL)

c) Barnameler

(1,00 YTL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(3,60 YTL)

e) Ordinolar

(0,50 YTL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(3,60 YTL)

IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar

 

1. Makbuzlar:

 

a) Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere ve­ri­len ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra se­netleri ile bu ödemelerin resmî dai­reler nam ve hesa­bına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nak­le­dil­mesini veya emir ve havale­lerine tediyesini temin eden kâğıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla o­lursa olsun hizmet kar­şılığı alınan paralar (Ek ibare: 04.06.2008 – 5766/10 md.) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden öden­me­ye­rek kişiler adına açılmış veya açılacak carî hesaplara nakledildiği veya emir ve hava­lelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâ­ğıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmî daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzen­le­nen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler

(Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbi­dir):

 

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrük­len­mesi için pos­ta­nelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 YTL)

b) Vergi beyannameleri:

 

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(22,70 YTL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(30,30 YTL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(15,10 YTL)

bd) Muhtasar beyannameler

(15,10 YTL)

be) Diğer vergi beyannameleri

(damga vergisi beyannameleri hariç)

(15,10 YTL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(30,30 YTL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(11,20 YTL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(11,20 YTL)

3. Tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla mak­tu ve nis­pî ver­giye tâbi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercü­me­leri

(0,50 YTL)